Suzan Beijer

Privacy Statement

Suzan Beijer, grafisch ontwerp, gevestigd aan de Regentesselaan 27, 3818 HH Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Suzan Beijer, grafisch ontwerp
Regentesselaan 27, 3818 HH Amersfoort
033 461 33 69
suzan@suzanbeijer.nl
www.suzanbeijer.nl

Functionaris Gegevensbescherming

Suzan Beijer is de Functionaris Gegevensbescherming, zij is te bereiken via suzan@suzanbeijer.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Suzan Beijer, grafisch ontwerp verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht (spreken we je aan als meneer of mevrouw?)
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • IP-adres (voor beveiliging van onze systemen en voor bezoekstatistieken van onze website, geen Google Analytics of vergelijkbaar)
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via suzan@suzanbeijer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De enige gegevens van je die we verwerken zijn de gegevens die nodig zijn om contact te leggen, bellen of e-mailen omdat dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, goederen te leveren, een boekhouding te kunnen voeren en het afhandelen van jouw betaling. Suzan Beijer, grafisch ontwerp verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Verder kunnen we je (e-mail-) adres gebruiken voor het verzenden van onze nieuwsbrief en je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten tenzij je aangeeft dat niet te willen. Ook wij hebben een hekel aan spam.

Geautomatiseerde besluitvorming

Suzan Beijer, grafisch ontwerp neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Suzan Beijer, grafisch ontwerp tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw persoonlijke gegevens bewaren we niet langer dan de wettelijke termijn zoals nodig voor bijvoorbeeld de belastingdienst. Dat betekent dat vanaf het moment dat we geen diensten meer aan je leveren de gegevens nog 7 jaar bewaard zullen blijven. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw persoonlijke gegevens zijn van jou, die verkopen wij dus niet. We verstrekken enkel de noodzakelijke gegevens aan een derde partij voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (denk aan boekhouding en administratie door derden) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Bewerkers die je gegevens verwerken doen dit volledig onder onze verantwoordelijkheid en verwerken de gegevens enkel voor het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Net als met jou hebben we ook met deze partijen een wettelijk verplichte overeenkomst gesloten om jouw gegevens te beschermen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Suzan Beijer, grafisch ontwerp gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Suzan Beijer, grafisch ontwerp en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar suzan@suzanbeijer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Suzan Beijer, grafisch ontwerp wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Suzan Beijer, grafisch ontwerp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via suzan@suzanbeijer.nl.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 24-05-2018.